Tam Đảo khu nghỉ dưỡng xóm núi đang lắp đặt khung nhôm kính đầu tiên cho khu K3
07/09/2018
Căn Hộ N01T4 và N01T5 đang hoàn thiện hạng mục còn lại và bàn giao trong tháng 09/2018
10/09/2018

Dự án Lạc Hồng – Hạ Long đang trong giai đoạn lắp đặt những khung nhôm đầu tiên

Ảnh : dự án lắp đặt khung nhôm đầu tiên cập nhật ngày 08/09/2018

Ảnh và thông tin    : Vĩnh San

Biên tập nội dung : Ngọc Ty