Hình ảnh tiến độ Dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 22/03/2018
22/03/2018
Hình ảnh tiến độ Dự án N01T5 đến ngày 26/03/2018
26/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án TPGL đến ngày 23/03/2018

Tòa A1: lắp khung nhôm 100%, Lắp kính 100%, Lắp cánh: 100%

Tòa A2: Lắp khung  nhôm 67%, Lắp kính 58%, Lắp cánh 57%

Toà A3: Lắp khung nhôm 68%, Lắp kính: 58%, Lắp cánh: 68%

Toà A4 : Lắp khung nhôm 85%, Lắp kính 77%, Lắp cánh: 78%